Historiek

van het ontstaan tot "Koninklijk"

De Harmonie vindt haar oorsprong in een koor-en zangmaatschappij die op zondag 1 oktober 1848 werd opgericht.

Op dat ogenblik werd een "Commissie" in het leven geroepen met volgende leden Charles DEBBAUDT, voorzitter, Auguste WALRAVE, ondervoorzitter, Frederic DEBBAUDT directeur, Charles CLAUS, onderdirecteur en Petrus BRACKE secretaris tresorier.
Uit het "verslag der vergaderinge van zondag 18 february 1849 "
" Alle de leden der zangmaetschappij van Laerne hun eenparig verlangen geuit hebbende om onder de hoofdbewaking van een erevoorzitter te mogen rusten, kommen heden hunne besturingleden aanspooren teneinde dit eerambt aen den Edelen Heer Senateur Graef de RIBAUCOURT, Grondeigenaer te Perck, te willen voorstellen. De Commissie, het vurig gevoelen mededeelende van hunne confraters nemen dan de vrijheid het bedoeld ambt van erevoorzitter hunner maetschappij den Edelen Here Graef de RIBAUCOURT aen te bieden ".

Reeds zeer vroeg in het bestaan van de maatschappij werden reeds festivals ingericht.
Ondermeer konden uit teksten achterhalen dat in 1859 een " muziekfeest " werd ingericht.
Verdere gegevens ontbreken echter.

"Zondag 30 augusti 1863 werd een festival ingericht waaraen deelnaemen : de harmonie van Heusden, de harmonie en koormaetschappij "De Broedermin" uit Lede, de koormaetschappijen" Kunst naar Vermogen" en "Lei en Scheldegalm" en het Van Duyzegenootschap uit Gent, de koormaetschappij " de Livinisten " uit St.-.Lievens-Houtem, de fanfaren van Melle en de koormaetschappij " de Verenigde Vrienden " uit Overmere".

Op zondag 31 augustus 1864 nam de maatschappij deel aan een zangkampwedstrijd uitgeschreven door de Koninklijke Maatschappij " de Weergalm der Schelde " en de Koormaatschappij " Grétry" te Antwerpen.

Op zondag 1 september 1867 schrijft GRAAF de RIBAUCOURT aan Burgemeester Auguste WALRAVE dat hij niet door " het muziek "wenst verwelkomd te worden naar aanleiding van zijn bezoek aan zijn goederen gelegen op Ertbuur-Breestraat daar de datum van het bezoek samenvalt met de overlijdensdatum van zijn schoondochter. (Bron: Eric L. Schepens)

Een van de leden van de zangmaatschappij vertrok uit Laarne om zich bij het Pauselijk Leger te voegen dat in de Italiaaanse Burgeroorlog streed.
Het bekwam hem slecht want :
"Op donderdag 26 maarte 1868 vond de solemnele uitvaert plaats van confrater Leo BRACKE, Pauselijk Zouaaf, die op dinsdag 3 maarte te Romen overleed aan de gevolgen van kwetsuur, opgelopen tijdens den slag te Montana".

De Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen bezoekt op maandag 9 juni 1873 Laarne en de Graaf wenst hem om 10.00 uur te verwelkomen op het kasteel om hem " un déjeuner à la fourchette " aan te bieden.
De Graaf verwacht dat " het muziek " op de erekoer aanwezig is.
Hij schrijft aan de Burgemeester " S' il faut payer quelque chose pour indemniser de la journée perdue, il n'y a qu' a le faire. "
( briefwisseling de RIBAUCOURT-WALRAVE woensdag 28 mei 1873. Bron: Eric L. Schepens).

Op vrijdag 23 oktober 1874 wordt beslist de Koormaatschappij tot een fanfare te hervormen :
" daerna handelde men over den werkeloozen toestand der societeit en gezien bijna al de leden hun verlangen deden kennen de bestaande koorzang in fanfarenmaetschappij te hervormen, nam het bestuur de volgende schikkingen..."
Deze wens werd openbaar gemaakt op het Ceciliafeest van maandag 23 november 1874.
De eigenlijke start als spelend muziekkorps situeert zich op dinsdag 6 april 1875, onder de naam van " Koor-en Fanfarenmaatschappij van Laerne".

Dat er blijkbaar altijd spanningen bestaan hebben rond muziekmaatschappijen enerzijds maar dat anderzijds de belangrijkheid van een dergelijke vereniging voor de ingezetenen vaststond, wordt wel geïllustreerd uit de volgende uitreksels van brieven van PROSPER Graaf de RIBAUCOURT aan Burgemeester AUGUSTE WALRAVE, tevens ondervoorzitter van de Maatschappij.
Oorzaak van deze drukke correspondentie was juist deze omvorming van Koor- naar Fanfaremaatschappij.

" Weet, en ik heb het in verschillende gemeenten zien gebeuren, en ik zeg het nogmaals dat deze verenigingen wegens verdeeldheid en gestook van leden, gebrek aan geld en orde voor onaangename verassingen kunnen zorgen bij het deelnemen aan festivals. Niettegenstaande feliciteer ik U " que vous allez avoir une de ces sociétés ".
de RIBAUCOURT voegt eraan toe dat koormaatschappijenweinig of geen problemen scheppen en " il n'y a aucun frais " (Archief Walrave, voorlopige nummering 139,brief nr. 164 van vrijdag 26 maart 1875*)
Enkele dagen later, vermoedelijk antwoordend op een brief van de Burgemeester schrijft de Graaf :
"Ik begrijp heel goed dat het moest gebeuren. En het is ook beter dat u zich aan het hoofd plaatst; Mais vous verrez due c' est un terrible tracas (vrij vertaald ge zult zien dat het een verschrikkelijk wespennest is)" (Archief Walrave, voorlopige nummering 139, brief nr. 166 van dinsdag 6 april 1875*).

In beide brieven vraagt de RIBAUCOURT wie er " acties " (aandelen) heeft genomen in de fanfaremaatschappij. Hij blijkt ondermeer erg geïnteresseerd in de Heer ERNEST ROOMAN.
" Walrave, U berichtte mij dat de heer Rooman " a apporté les instruments de la nouvelle societé. Heeft hij "acties" genomen? Wellicht niet, daar hij het geld voor de instrumenten heeft gegeven." (Archief Walrave, voorlopige nummering 139,brief nr. 168 van donderdag 22 april 1875*)

* Bron E.L. SCHEPENS, waarvoor onze gemeende dank.

Op woensdag 4 december 1878 wordt de Heer Ernest ROOMAN als commissaris benoemd.

Naar aanleiding van de opening van de steenweg Laarne-Heusden-Melle wordt op zondag 25 juni 1882 een festival georganiseerd met tevens oplaten van een luchtballon. De kosten van dit festival beliepen 372,10 franken.

Op zondag 10 februari 1884 organiseerde men een avondfeest. Ten behoeve van de armen werd een omhaling gedaan waarop 55,04 franken werden opgehaald, goed voor een tarwe- en een roggebroodbedeling in de kerk.

Op zondag 21 juni 1885 woonde de maatschappij het Internationaal Muziekfestival van de stad Antwerpen bij. Ook later zou de maatschappij aan het "Bestendig Festival" ingericht door het Antwerps stadsbestuur voor Muziek- en Zangverenigingen uit Binnen- en Buitenland deelnemen.

De samenstelling van het Bestuur op maandag 23 november 1896 was als volgt :
Voorzitter de heer Ernest ROOMAN, ondervoorzitter de Heer Urbain WALRAVE,
commissarissen Dr. Prosper MYNCKE en de heren August DE WILDE, Emiel RAMAN en August CLAES.
Op die dag werden ook Dr. Florimond DE VISSCHER en de Heer Victor DE WILDE tot commissarissen verkozen.

In 1898 verkrijgt voorzitter ROOMAN, die ondertussen provincieraadslid van Oost-Vlaanderen was, van Koning Leopold II het recht om zich voortaan ROOMAN d'ERTBUER te noemen.

Op zondagen 8 juli en 2 september 1900 nam de maatschappij deel aan festivals gegeven te Bankenberge en te Wetteren.

Op maandag 11 juli 1904 werd de heer Ernest ROOMAN d' ERTBUER gevierd n.a.v. zijn 50 jarig lidmaatschap van de maatschapij.

Op zondagen 1 juli en 2 september 1906 werd deelgenomen aan het Bestendig Festival van Oostende en aan een Concert-festival te Wetteren.

In 1907 werden op zondag 16 juni het festival te Wetteren, op zondag 7 juli de inhuldiging van het Werkmanshuis te Melle en op zondag 25 augustus het feest der Oud-Wapenbroeders te Destelbergen opgeluisterd.

Een serenade en gevolgd door onthaal bij Voorzitter ROOMAN d'ERTBUER ten huize, had plaats op zondag 18 augustus van dat jaar.

Op maandag 23 april 1917 overlijdt Voorzitter Ernest ROOMAN d' ERTBUER.

Op zondag 27 februari 1921 vergaderden de spelende leden samen met de HH. Dr. F. DE VISSCHER, DE GROOTE, MATTHYS, RAMAN, DE MUNTER, FRANCOIS, THIELEMANS, DE WILDE, OOSTERLINCK en secretaris A. VAN HOECKE en werd Dr. DE VISSCHER als voorzitter gekozen en de Heer SCHIETSE, koster te Laarne, als bestuurder aangesteld. ( Leo vermeldt echter dr. de visscher vz op 2 november 1919)

Door onderlinge verdeeldheid, niet onder de muzikanten, maar wel door gemeentelijke politieke belangen in het tijdskader van grote sociale onrust in de textielfabriek HANUS te Laarne, werd een tweede Harmonie opgericht in 1927.
Voorzitter hiervan werd de Heer Kamiel BAETENS, ondervoorzitter de Heer Victor DE GEEST.

Ste.-Cecilia kende toen een 50 tal spelende leden terwijl de Sicambers een 40 tal muzikanten hadden. en dit voor een gemeente met ongeveer 3000 inwoners.

Te vermelden valt dat de standaard van de Sicambers, in de volksmond
" De Blauwe Kielen " genoemd omdat ze een blauw werkmanspak droegen in de parochiekerk geweigerd werd omdat de toenmalige parochieherder geen "Balspelers" in zijn kerk wou..
Eerder toevallig werd ze gewijd in de kerk van Zeveneken waar de "Blauwe Kielen" een koncert moesten geven.
Hoewel de muzikanten in de beste verstandhouding samen leefden bleef elk fier op zijn korps.
Een bewijs hiervan is de anecdote, ons overgeleverd door een bevoorrecht getuige, dat toen beide korpsen, ter gelegenheid van een uitstap, elkaar kruisten, geen van de 2 vaandrigs het midden der straat wilde verlaten, zodat "nikkelen" (De Sicambers) en "koperen" (Ste Cecilia), zo genoemd naar de kleur der instrumenten, verplicht waren om door elkaars rijen te marcheren terwijl ieder korps zijn mars uit volle borst verder speelde.

Op zondag 25 maart 1945 vergaderde het bestuur onder voorzitterschap van de Heer Jozedf WALRAVE en de leden L. DE WILDE, A. ROMBAUT, S. ROMBAUT en de secretaris A. VAN ACKER en werd besloten om de mogelijkheid te onderzoeken of er een samensmelting kon komen met de Harmonie " De SICAMBERS".
Dit werd gedaan in het algemeen belang want de oorlog had beide korpsen flink verzwakt.

De maatschappijen werden op zondag 8 juli 1945 bij elkaar gevoegd.

Op zaterdag 21 juli 1945 stapte de " Plaatselijke Muziekmaatschappij " op in de Vredesstoet.

Op woensdag 6 november 1946 werd een nieuw Bestuur gekozen.
De samenstelling van dit nieuwe bestuur was als volgt:
Voorzitter de Heer G. MYNCKE, Ondervoorzitter de Heer G. BLANCQUAERT, en de HH. C. BAETENS, C. DE SMET, A. ROMBAUT, L. DE WILDE, P. VAN RYSSELBERGHE, A. EECKMAN en W. DE GEEST als leden.

Als dirigent van de nieuwe Harmonie " Sinte Cecilia-De Sicambers" werd de heer Gerard STADEUS (°02-04-1919-+26-09-76) , een geboren Laarnenaar,aangesteld.
De heer STADEUS behaalde zeer jong een Tweede Prijs Bugel (1931) en een Eerste Prijs Bugel (1932) aan de Muziekschool te Wetteren.
In 1938 werd hem, met onderscheiding, een Eerste Prijs Saxofoon toegekend aan het gentse Koninklijk Conservatorium.
In 1939 behaalde hij er, met de grootste onderscheiding, een eerste Prijs Notenleer.
Een briljante carrière lag in het verschiet; reeds was alles bijna klaar om aangesteld te worden in het Muziekkorps van het Achtste Linie Regiment.
maar toen brak in mei 1940 de oorlog uit en tijdens de achttiendaagse Veldtocht werd hij zeer ernstig gewond en verbleef hij in verschillende Militaire Hospitalen.
Deze oorlogsverwikkelingen vormden de oorzaak dat hij zijn verdere loopbaan als beroepsmsicus diende op te geven.
Hij werd naderhand ook leraar aan de Muziekschool te heusden (Hout) en aan het Gentse Koninklijk Athenaeum Voskenslaan.
Naast de harmonie van Laarne, dirigeerde hij ook de korpsen van Merelbeke (1950-1974) en Melle (1953-1973).
Hij mag terecht herinnerd worden als de dirigent onder wie onze Harmonie tot op hoog niveau werd opgetild, zoals later zal blijken.

Op zondag 14 september 1947 stapten " St Cecilia en Sicambers " op in de Inhuldigingsstoet van Burgemeester Joseph WALRAVE

In 1950 werd enkele jaren te laat het 100 jarig bestaan gevierd. Mogelijkerwijze ging het om een vergissing.
Op de eerste Standaard van de Harmonie staat inderdaad 1850 vermeldt. Deze datum verwijst echter naar het jaar waarin het vaandel werd aangekocht.

In februari 1954 werden de instrumenten van de Maatschappij in de nieuwe diapason aangepast wat de som van ongeveer 70 000 frank kostte. Het past te vermelden dat Erevoozitter Burgemeester Joseph WALRAVE het tekort aanzuiverde.

Op zondag 28 augustus 1955 behaalde de maatschappij de eerste prijs op het festival te Gent.

Op zaterdag 27 juli 1957 werd een koncert gespeeld in het Koning Albertpark te Gent.

Op zondag 4 augustus werd te Anterwerpen deelgenomen aan het Bestendig Festival.

Op dinsdag 21 juli 1959 werd een concert te Gent op het Fonteyneplein uitgevoerd.

Op woensdag 30 april 1960 werd geconcenteerd op de Gentse Floraliën.
Eveneens in 1960, op zaterdag 23 juli verzorgde de harmonie een concert in de Ekkergemstraat te Gent.
Eveneens te Gent op donderdag 21 juli 1961,een concert in Scheldeoord.

In 1962 verzorgde de maatschappij op zarerdag 21 juli, het koncert op de kiosk van de Gentse Kouter en was daar sindsdien heel wat jaren, meestal op de Nationale Feestdag te gast.

Op zondag 20 juni 1965 nam de harmonie deel aan de Provinciale Muziektornooien te Hamme waar ze zich in Eerste Divisie klasseert.

Op vrijdag 1 juli 1965 werd de Heer LEO CHRISTIAENS secretaris van de maatschappij in vervanging van de heer ALBERT EECKMAN;
Op zondag 26 december 1965 werd Dr. ALBIN DIERICKX verkozen tot nieuwe voorzitter in vervanging van de heer GASTON MYNCKE die om leeftijdsredenen ontslagnemend was.
Besloten werd een " vrouwelijke trommelgroep" op te richten onder leiding van de heer HONORE DE GEEST en er werd gestart met lessen notenleer door de heer MICHEL DE MEYER, koster-organist van de parochiale St.-Machariuskerk.

Op zondag 24 april 1966 nam de maatschappij deel aan de huldiging van Nationaal Veldritkampioen Albert Van Damme.

In 1966 sloot Ste.- Cecilia -De Sicambers aan bij Bloemenweelde en voor de eerste maal koncerteerde de maatschappij in dit kader op zaterdag 16 juli 1966 te Kalken.
Bloemenweelde is de naam van een festival dat een aantal Harmonies (Koninklijke Oude Gemeente Harmonie Heusden, Overmere, Schellebelle, Kalken en de Koninklijke Fanfare St.-Pietersvrienden Uitbergen) elk jaar organiseren.
De bedoelingen van de Stichter, Ridder van Tieghem de ten Berghe, Burgemeester van Heusden en Voorzitter van de Harmonie,waren meervoudig.
Enerzijds werden kontakten gelegd tussen nabije Muziekmaatschappijen, wat nuttig kon zijn bij occasionele gebeurtenissen m.b.t. het verlenen van bijstand.
Anderzijds werd gepoogd om de kwaliteit van de Korpsen te verbeteren.

Op zondag 21 augustus 1966 werd deelgenomen aan het 68e Bestendig Festival te Antwerpen.
Met 35 uitvoerders werd volgend programma gebracht Feestmars (V. BOUDEWIJNS), Romantische Ouverture (G.DEVENIJNS), Chinese Straatserenade (L.SIEDE), Selectie uit "Ma (sic) Fair Lady" (F.LOEWE), Jeugdsuite (G.BOEDIJN) en Mars der Sportieven (P. VAN NEROM).

Ontvangen en helpen logeren van de leden van het befaamde Tsjechoslowaakse " VALASKA BLASORCHESTER " die op vraag van FEDEKAM een concert gaven op de Erekoer van het Kasteel van Laarne op zaterdag 3 juni 1967.

Bloemenweelde te Lochristi op zondag11 juni 1967.

Op zondag 27 augustus werd gekoncerteerd te Antwerpen op de Groenplaats in het kader van het 69e Bestendig Muziekfestival.
Op het programmaSint-Trifoon (A.NEY), Chicaga (F.RUELLE), Potpourri (L.LANGLOIS), Jazz-fantasie (J. JOURQUIN), Keizetlijke viooltjes (V.SCOTTO/L.DELBECQ) en Oude Kameraden (C. TEIKE/DE BAEREMAEKER).
Er werd geëten in het Restaurant "Overzetboot" en nadien werd met de Flandria-boten een uitstapje gemaakt op de Schelde en een bezoek gebracht aan de Zoo.

Deelname aan Bloemenweelde te Heusden op zondag 26 mei 1968.

Op zondag 9 juni werd onze Harmonie in Uitmuntendheid geklasseerd voor de duur van twee jaar tijdens de Provinciale tornooien die plaats vonden te Zele.

Op zaterdag 17 augustus werd deelgenomen aan een Volksfeest ingericht op de binnenkoer van het Kasteel door de Koninklijke Vereniging voor Historische Woonsteden en Monumenten.

Op zondag 1 september 1968 concerteerde de maatschappij op de Groenplaats te Antwerpen met 45 uitvoerders in het kader van het 70e Bestendig Muziekffestival met volgend programma:
Instappen (F. WANTIER), Chicago (F. RUELLE), Vagantes (M. DE BOECK), De Lustige Weduwe (F. LEHAR), Leieklanken (G. FAVERE) en Festival mars (C. VERBIEST).

Dat zelfde jaar werden op zaterdag 30 november op het Gemeentehuis door
Burgemeester Dr. H. COLSOUL volgende eretekens uitgereikt :
"In Veterani Honorem" goud aan de Hh. Cyriel DE BOCK (43 jaar dienst), Petrus DE BRUYCKER (39 jaar dienst), Honoré DE GEEST (41 jaar dienst), Kamiel DE GEEST (48 jaar dienst), Marcel DE WILDE (46 jaar dienst), Florent CHRISTIAENS (43 jaar diesnt), Cyriel VAN DER LINDEN (41 jaar dienst), Cyriel DE GEEST (43 jaar dienst), Jozef VAN DAMME (41 jaar dienst), Walter DE GEEST 42 jaar dienst), Emiel CHRISTIAENS (40 jaar dienst).
"In Veterani Honorem" zilver aan de Hh. Jozef BAETEN (32 jaar dienst), Marcel DE GEEST (34 jaar dienst), Romain RAMAN (34 jaar dienst), André VAN DE VELDE (30 jaar dienst),
"In Veterani Honorem" Brons aan de Hh. Maurice VAN RIJSSELBERGHE (23 jaar dienst), René DE WILDE (22 jaar dienst), Henri VAN DER LINDEN (17 jaar dienst), Maurice VAN HOORDE (17 jaar dienst).
De Heer Gerard STADEUS, dirigent, ontving het gouden ereteken "Pro Merito" voor 40 dienstjaren.
De hoofdfiguur was echter de heer Alexander VAN DE VELDE die voor 62 dienstjaren het Erekruis van Officier in de Fedekamorde kreeg.

Deelname aan de Provinciale Blaasmuziektornooien in 1970 te Heusden op zondag 21 juni 1969 met Fantaisie cocktail (J.JOURQUIN), The harp of Wales (G.BOEDUN), Jazz fantasy (J. JOURQUIN) en Chicago (F.RUELLE) en bevestiging in uitmuntendheid andermaal voor twee jaar.

Deelname Bloemenweelde te Kalken .

Deelname aan het 73 Bestendig Festival van Antwerpen in 1971.

Oprichting van een muziekschool door de harmonie in 1971.

Deelname aan de Provinciale Tornooien 1972 ingericht te Laarne op de erekoer van het Kasteel op zondag 28 mei 1972 ( opgelegd stuk Atlantic suite van T. Wallis en J. Duetz, ) bevestigd in uitmuntendheid voor 4 jaar.

Deelname aan Bloemenweelde te Lochristi op...

Op vrijdag 23 maart 1973 behaagde het Zijne Majesteit de Koning, ons de titel
"Koninklijke Maatschappij" toe te kennen.