Privacy

 Privacyverklaring Koninklijke Harmonie Ste-Cecilia De Sicambers (versie 2 - 23 juni 2018)

 

De Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia De Sicambers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia De Sicambers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR: General Data Protection Regulation) is een geheel van Europese regels om de burger te beschermen rond gebruik van persoonsgegevens. De wet is een herziening van de ‘Data Protection Directive’, de Europese wetgeving uit 1995.
 

1. Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij verzamelen en gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Meer bepaald doen wij dit enkel:
 
– om een wettelijke verplichting na te komen
 • bekomen van subsidies
 • ...
– voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
 • ledenadministratie en dienstverlening aan de (ere)leden, muzikanten
 • om te kunnen deelnemen aan activiteiten (tornooien, uitwisselingen...)
– om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden (contacten met verzekeringsmaatschappij...)
– wanneer je hiervoor – vrije , actieve en specifieke – toestemming hebt gegeven
– andere :
 • aankopen/afleveren van tickets, toegangscontrole, bepaling tarieven, servicemailing voor en/of na bezoek, contactname in geval van programmawijziging of annulatie…
 • verzorgen van opleidingen (muziekschool…)
 • het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang) / (toestemming betrokkene)
 
In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht  om de gegeven toestemming in te trekken.
 

2. Soorten persoonsgegevens die verzameld worden

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken
 
 - Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 - Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer,  rijksregisternummer
 - Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 - financiële bijzonderheden : o.a. bankrekeningnummer, betalingen …
 
De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of om te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging.
 

3. Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

 

4. Doorgifte

Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. Als we voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van een dossier beroep moeten doen op een andere overheidsinstelling (bijv. gemeente/provincie) of op een extern bedrijf (bijv. een softwarefirma of adviesbureau, verzekeringsmaatschappij, koepelorganisatie (bijv. Vlamo)), dan mogen zij je gegevens alleen verwerken binnen het afgesproken kader. Wij wisselen je gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

 

5. Bewaring

 

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.
 
De Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia De Sicambers verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan : maximaal 5 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking) tenzij de gegevens relevant zijn voor de archiefwerking. 
 

6. Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
 • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
 • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens
 • recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
 • recht om vergeten te worden: verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

 

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken.

Je kunt je rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. Je zult je identiteit moeten aantonen door een kopie of scan van je elektronische identiteitskaart (voor- en achterkant) aan te hechten. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren. Als we niet aan je rechten kunnen voldoen, dan zullen wij dit motiveren.

 

Gegevens die u online doorgeeft kunnen ook geraadpleegd en gewijzigd worden : 
 
Dit kan u zelfstandig doen via een link die zich onderaan de contactpagina en onder elk ander in te vullen formulier bevindt. Daar dient u uw mailadres te bevestigen. Naar dit persoonlijk e-mailadres wordt automatisch een link gestuurd. Via deze link kan u uw persoonlijke gegevens raadplegen en/of aanpassen en/of verwijderen. http://www.ceciliadesicambers.be/gdpr/

 

 

7. Beeldmateriaal

Bij de activiteiten die door ons worden ingericht, kunnen er foto’s en sfeerbeelden worden gemaakt. Hiervoor kunnen wij niet altijd je toestemming vragen. Stel dat je herkenbaar bent op een dergelijke foto of video, dan mag je ons vragen om deze te verwijderen. Wij zullen hiervoor het nodige doen.

Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal zullen van tevoren om je toestemming vragen.

 

8. Cookies

De website http://www.ceciliadesicambers.be/ kan van cookies gebruik maken, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en gewist worden zodra u uw browser afsluit, waarvan sommige dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website

U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert. 

 

9. Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan door het sturen van een e-mail naar info@ceciliadesicambers.be of per brief naar KH Ste-Cecilia De Sicambers Laarne, p.a. van de voorzitter, Gaaiakker 1, 9270 Laarne.

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op
contact@apd-gba.be of op Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

10. Historiek aanpassingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als de omstandigheden dit vereisen. Het versienummer en de datum in de titel geven de recentste wijziging aan.